Document resources

Ես գիտեմ իմ երեխային, իսկ դո՞ւ

Ես գիտեմ իմ երեխային, իսկ դո՞ւ

ձեռնարկը նախատեսված է 0-6 տարեկան երեխաներ ունեցող ծնողների համար. այն պատմում է վաղ մանկության զարգացման և առողջության, դաստիարակության մեթոդների, ինչպես նաև երեխայի հանդեպ բռնության դրսևորումների մասին:

Download the file

Recent photographs

View full-size image

Latest videos

This little girl is me /Այս փոքրիկ աղջնակը ես եմ

This little girl is me /Այս փոքրիկ աղջնակը ես եմ

Eglantyne Jebb, the founder of Save the Children Fund, once said: "Humanity owes the child the best it has to give." The foster family gives this child what she yearns for - love, warmth and...

Watch the video