Latest news

Astghik Movsisyan

Young, educated and unemployed

Within the EU4Youth initiative, funded by the European Union, Save the Children International Armenian Representative Office and World Vision Armenia conducted three assessments of Armenia’s labour market. The findings of these research reports were presented during the event organized on the 27th of March.
The assessments particularly analyze the youth employment in Armenia from three following angles:
• The roles and prospects of young girls and boys in Armenia’s labour market,
• The obstacles of the Armenian youth on the way to labour market,
• Agriculture – available still not-desired sector to work in for Armenia’s youth.

Read the full story

Document resources

Արդյունավետ գործարար հաղորդակցություն

Արդյունավետ գործարար հաղորդակցություն

Ձեռնարկի նպատակն է ընթերցողին մատուցել ժամանակակից պահանջներին համապատասխան տեսական և գործնական տեղեկություններ, որոնք կօգնեն հասկանալ սեփական անձի շփման յուրահատկությունները, հասկանալ ուժեղ և թույլ կողմերը միջանձնային և խմբային շփման համատեքստում։ Երևան, 2020

Download the file

Recent photographs

Armenia

View full-size image

Latest videos

Առողջ ճաշացանկ․ սալաթ

Առողջ ճաշացանկ․ սալաթ

Այս տեսանյութը ներառված է «Առողջ սննդի սկզբունքներ ու դպրոցական առողջ ճաշացանկ» ձեռնարկի մեջ։ Ծնողների...

Watch the video