Latest news

Astghik Movsisyan

Young, educated and unemployed

Within the EU4Youth initiative, funded by the European Union, Save the Children International Armenian Representative Office and World Vision Armenia conducted three assessments of Armenia’s labour market. The findings of these research reports were presented during the event organized on the 27th of March.
The assessments particularly analyze the youth employment in Armenia from three following angles:
• The roles and prospects of young girls and boys in Armenia’s labour market,
• The obstacles of the Armenian youth on the way to labour market,
• Agriculture – available still not-desired sector to work in for Armenia’s youth.

Read the full story

Document resources

Ինչպե՞ս հաղորդակցվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ

Ինչպե՞ս հաղորդակցվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ

Սույն ձեռնարկը նախատեսված է դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների համար և նպատակ ունի ծանոթացնելու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ հաղորդակցվելու առանձնահատկություններին: Երևան, 2015

Download the file

Recent photographs

Armenia

View full-size image

Latest videos

Ինքնակրթությունը երիտասարդին կտանի հաջողության/Self-education will Lead to Success!

Ինքնակրթությունը երիտասարդին կտանի հաջողության/Self-education will Lead to Success!

«Ինքնակրթությունը երիտասարդին կտանի հաջողության»,- համոզված է մեր շրջանավարտ Ռազմիկ Նիկոլյանը, ով պրակտիկ...

Watch the video