Latest news

Astghik Movsisyan

Young, educated and unemployed

Within the EU4Youth initiative, funded by the European Union, Save the Children International Armenian Representative Office and World Vision Armenia conducted three assessments of Armenia’s labour market. The findings of these research reports were presented during the event organized on the 27th of March.
The assessments particularly analyze the youth employment in Armenia from three following angles:
• The roles and prospects of young girls and boys in Armenia’s labour market,
• The obstacles of the Armenian youth on the way to labour market,
• Agriculture – available still not-desired sector to work in for Armenia’s youth.

Read the full story

Document resources

Մանկավարժահոգեբանական գնահատման և աջակցության կազմակերպում

Մանկավարժահոգեբանական գնահատման և աջակցության կազմակերպում

Սույն ձեռնարկի նպատակը երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների մանկավարժահոգեբանական աջակցության խմբի անդամների մասնագիտական զարգացման գործընթացին աջակցելն է։ Ձեռնարկում ներկայացված նյութերը կօգնեն մասնագետներին հնարավորինս շուտ բացահայտել և աջակցել երեխաներին, որոնք ունեն կրթական և զարգացման ծրագրերի ճիշտ պլանավորման, միջավայրային հարմարեցումների և անհրաժեշտ մասնագիտական ծառայությունների տրամադրման կարիք։ Երևան, 2019

Download the file

Recent photographs

Armenia

View full-size image

Latest videos

We Have a Say!

We Have a Say!

On 26 June 2018, Yeva Minasyan, a member of the Child Advisory Board of Save the Children in Armenia shared her concerns with the members of the 2nd ...

Watch the video