Document resources

Annual Report 2015 ARM

Annual Report 2015 ARM

Annual Report in Armenian from the year 2015

Download the file

Recent photographs

View full-size image

Latest videos

Հրդե՜հ է, հրդե՜հ /It's fire! Fire!

Հրդե՜հ է, հրդե՜հ /It's fire! Fire!

Ձեզ ենք ներկայացնում մեր նոր հեռուստատեսային սոցիալական տեսահոլովակը, որը միտված է խթանելու աղետների ռիսկ...

Watch the video