Latest news

Always Prove That You Can


Hripsime is 35 and she lives with her mum who was trying to take care of her throughout her life, and sometimes this care was too much for a young girl.
From her young ages Hripseme’s dream was to become a modeler, design extraordinary dresses and accessories and inspire people. Because of her poor eyesight her mother thought that sewing and dressmaking could harm her health. “Every time I wanted to sew a new dress or a tie, my mum was trying to prevent it and added that I should take care of myself”.

Read the full story

Document resources

Annual Report 2015 ARM

Annual Report 2015 ARM

Annual Report in Armenian from the year 2015

Download the file

Recent photographs

View full-size image

Latest videos

Հրդե՜հ է, հրդե՜հ /It's fire! Fire!

Հրդե՜հ է, հրդե՜հ /It's fire! Fire!

Ձեզ ենք ներկայացնում մեր նոր հեռուստատեսային սոցիալական տեսահոլովակը, որը միտված է խթանելու աղետների ռիսկ...

Watch the video