Education

Thursday 28 March 2019

Երիտասարդ, կրթված և գործազո՞ւրկ

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախաձեռնության շրջանակներում «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպությունը և Վորլդ Վիժն Հայաստանը իրականացրել են Հայաստանի աշխատաշուկայի հետազոտություններ, որոնց արդյունքները ներկայացվեցին մարտի 27-ին տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ:
Հետազոտությունները, մասնավորապես, վերլուծում են Հայաստանում ապրող երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը հետևյալ տեսանկյուններից՝
• ի՞նչ դերակատարում և հեռանկարներ ունեն երիտասարդ աղջիկներն ու տղաները Հայաստանի աշխատաշուկայում,
• ի՞նչ խոչընդոտների է հանդիպում երիտասարդների մուտքն աշխատաշուկա,
• գյուղատնտեսության ոլորտը՝ որպես հասանելի, բայց անցանկալի ոլորտ երիտասարդների աշխատանքի համար:

Wednesday 5 April 2017

Always Prove That You Can

Hripsime is 35 and she lives with her mum who was trying to take care of her throughout her life, and sometimes this care was too much for a young girl.
From her young ages Hripseme’s dream was to become a modeler, design extraordinary dresses and accessories and inspire people. Because of her poor eyesight her mother thought that sewing and dressmaking could harm her health. “Every time I wanted to sew a new dress or a tie, my mum was trying to prevent it and added that I should take care of myself”.

Wednesday 5 April 2017

Kitchen Gurus & Bosom Friends

Every young man or woman, with and without disabilities, ought to have the opportunities and supports needed to pursue significant work.
Karen, age 35, and Edgar, age 25, were among 282 young people with disabilities who participated in the market-oriented short-term inclusive vocational classes in 14 specialties (computer literacy, cooking, hairdressing, sewing, wood items processing, beekeeping, furniture making, etc.). The classes were organized within the framework of “The Social Innovations for Vocational Education and Employability (SIVEE) of Young People with Disabilities” project which is implemented by the Save the Children with the financial support of the European Union and in partnership with the Professional Education Reforms NGO.

Monday 13 June 2016

EARLY INTERVENTION IS A BEST WAY FOR REACHING CHILD’S FULL POTENTIAL

11-year old Anna  is standing on the stage of Mayisyan (Mayisyan village, Armavir province) secondary school and presenting her heartfelt thanks and regards to the initiative changing her life and lives of many children in Mayisyan village. 5 years ago on that special day a preschool opened its doors to 5-6 year old children like her and from that day the preschool has become the brightest corner of their childhood. 

Monday 23 November 2015

Changing Children’s Lives by Establishing Preschools