News

Wednesday 29 July 2020

Պաշտոնական հայտարարություն

Համաձայն կազմակերպության կենտրոնական գրասենյակի որոշման՝ ս․թ․ հուլիսի 31-ից մեր կազմակերպությունը կդադարեցնի իր գործունեությունը Հայաստանում։
Մեր կայքը հասանելի կլինի մինչ 2020թ․ դեկտեմբերի 31-ը, որից հետո այն կապակտիվացվի։ Մեր հրապարակումները, ուղեցույցներն ու ձեռնարկները տեղադրված են նաև Սեյվ դը չիլդրենի ռեսուրսային կենտրոնի` Հայաստանին հատկացված էջում և Երեխաների պաշտպանության ցանցի առցանց գրադարանում։

Thursday 28 March 2019

Երիտասարդ, կրթված և գործազո՞ւրկ

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախաձեռնության շրջանակներում «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպությունը և Վորլդ Վիժն Հայաստանը իրականացրել են Հայաստանի աշխատաշուկայի հետազոտություններ, որոնց արդյունքները ներկայացվեցին մարտի 27-ին տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ:
Հետազոտությունները, մասնավորապես, վերլուծում են Հայաստանում ապրող երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը հետևյալ տեսանկյուններից՝
• ի՞նչ դերակատարում և հեռանկարներ ունեն երիտասարդ աղջիկներն ու տղաները Հայաստանի աշխատաշուկայում,
• ի՞նչ խոչընդոտների է հանդիպում երիտասարդների մուտքն աշխատաշուկա,
• գյուղատնտեսության ոլորտը՝ որպես հասանելի, բայց անցանկալի ոլորտ երիտասարդների աշխատանքի համար:

Monday 15 May 2017

International Day of Families: For Every Child, a Loving Family

On the occasion of International Day of Families celebrated on May 15, Save the Children Armenia once again restated its firm commitment to ensure every child enjoys the right of growing up and being educated in a loving family, as well as its dedication to support the establishment of diversified models of foster care in Armenia as an alternative to the large-scale night care institutions.

Wednesday 5 April 2017

Always Prove That You Can

Hripsime is 35 and she lives with her mum who was trying to take care of her throughout her life, and sometimes this care was too much for a young girl.
From her young ages Hripseme’s dream was to become a modeler, design extraordinary dresses and accessories and inspire people. Because of her poor eyesight her mother thought that sewing and dressmaking could harm her health. “Every time I wanted to sew a new dress or a tie, my mum was trying to prevent it and added that I should take care of myself”.

Wednesday 5 April 2017

Kitchen Gurus & Bosom Friends

Every young man or woman, with and without disabilities, ought to have the opportunities and supports needed to pursue significant work.
Karen, age 35, and Edgar, age 25, were among 282 young people with disabilities who participated in the market-oriented short-term inclusive vocational classes in 14 specialties (computer literacy, cooking, hairdressing, sewing, wood items processing, beekeeping, furniture making, etc.). The classes were organized within the framework of “The Social Innovations for Vocational Education and Employability (SIVEE) of Young People with Disabilities” project which is implemented by the Save the Children with the financial support of the European Union and in partnership with the Professional Education Reforms NGO.

Pages