Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfThe Difference We Make2013 was a monumental year for Save the Children's Middle East and Eurasia region, and we responded with ambition, innovation, and dedication. We grew from under 600 staff to over 2200 staff, we doubled our operating budget and we reached a staggering 12.3 million people, including 4.4 million children. This report is titled 'The Difference We Make', and it shows just how much we accomplished to create immediate and lasting change for children.10/12/201417MB
application/pdfԱղետների ռիսկի նվազեցման կրթություն«Աղետների ռիսկի նվազեցման կրթություն» ուսումնաօժանդակ ձեռնարկը նախատեսված է նախադպրոցական և տարրական դասարանների սովորողների հետ աշխատող մանկավարժների համար։2016, հայերեն Ձեռնարկը երաշխավորված է ԿԳՆ-ի կողմից՝ որպես ուսումնաօժանդակ նյութ։23/05/201819MB

Pages