Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentChild’s best interest in a placement decision_CoE RecommendSocial services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States. CoE Recommendation 2068. Armenian, April 2015 Link to adopted text: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=21738&lang=EN 12/06/201523KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentChild’s best interest in a placement decision_CoE ResolutionSocial services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States, Armenian non-official translation, April 2015 Link to adopted text: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=21737&lang=EN 12/06/201528KB
application/pdfLIFE Program AchievementsThe factsheet presents the achievements of LIFE program in brief. LIFE - Livelihood Improvement through Fostered Employment for People with Disabilities program works to promote equal employment opportunities and access to employment as a basic human right for people with disabilities.03/11/2014113KB
application/pdfAnnual Report 2017The report has compiled all our achievements gained throughout 2017.07/06/2018159KB
application/pdfChild Safety: Brochure for Parents and CaregiversThe brochure outlines the most common causes of injury in children under five, provides advice on how to prevent these causes and presents the “child safety” calendar. The brochure has been reviewed and approved by RA Ministry of Health as a public health educational material. 2010, Armenian.15/05/2014231KB
application/pdfManual on Working with Students with DisabilitiesThis manual has ben developed within the framework of “Livelihod Improvement through Fostered Employment (LIFE) for People with Disabilties” Program, funded by USAID and implemented by Save the Children in Armenia. It is intended for vocational colege teachers and aims at introducing them the peculiarites of working with people with disabilties. The handbok highlights and elaborates on the definiton and main principles of inclusive education, the right terminology related to diferent disabilties and other peculiarites of working with people with disabilties. English. 201330/07/2020280KB
application/pdfԻնչպե՞ս հաղորդակցվել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետՍույն ձեռնարկը նախատեսված է դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների համար և նպատակ ունի ծանոթացնելու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ հաղորդակցվելու առանձնահատկություններին: Երևան, 201505/12/2019361KB
application/pdfԵս գիտեմ իմ երեխային, իսկ դո՞ւձեռնարկը նախատեսված է 0-6 տարեկան երեխաներ ունեցող ծնողների համար. այն պատմում է վաղ մանկության զարգացման և առողջության, դաստիարակության մեթոդների, ինչպես նաև երեխայի հանդեպ բռնության դրսևորումների մասին:13/03/2018595KB
application/pdfBasics of Sick Child Screening, Counseling and ManagementThe manual is designed as a training package for family physicians and pediatricians and provides guidance on screening, counseling, treatment and referral of sick child. It includes the WHO recommendations as well as national protocols and procedures. The manual has been approved by RA Ministry of Health as an educational material for pre-service and in-service training of health care providers in Armenia. 2010, Armenian15/05/2014630KB
application/pdfIssues of children of refugee families in ArmeniaChild rights situation and issues of children of refugee families in Armenia is a research aimed to reveal issues of children from refugee families and explore particular problems concerning their rights arising from the refugee status of their parents. 2011, in English04/11/2014813KB

Pages