Child Protection

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfԵրեխաների պաշտպանությունը բռնությունիցՁեռնարկն ուղղված է երեխաների պաշտպանությամբ զբաղվող մասնագետների կարողությունների զարգացմանն և նախատեսված է երեխաների պաշտպանության ոլորտի մասնագետների և «Երեխաներին բռնությունից պաշտպանության» թեմայով վերապատրաստումներ իրականացնողների համար։ Երևան, 201917/07/20192MB
application/pdf4 Չ-երի կանոնԽաղի նպատակ է 3-10 տարեկան երեխաներին սովորեցնել երկրաշարժի ժամանակ անհրաժեշտ առաջին վարքականոնները։ 23/05/20184MB
application/pdfԵս գիտեմ իմ երեխային, իսկ դո՞ւձեռնարկը նախատեսված է 0-6 տարեկան երեխաներ ունեցող ծնողների համար. այն պատմում է վաղ մանկության զարգացման և առողջության, դաստիարակության մեթոդների, ինչպես նաև երեխայի հանդեպ բռնության դրսևորումների մասին:13/03/2018595KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentChild’s best interest in a placement decision_CoE RecommendSocial services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States. CoE Recommendation 2068. Armenian, April 2015 Link to adopted text: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=21738&lang=EN 12/06/201523KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentChild’s best interest in a placement decision_CoE ResolutionSocial services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States, Armenian non-official translation, April 2015 Link to adopted text: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=21737&lang=EN 12/06/201528KB
application/pdfIssues of children of refugee families in ArmeniaChild rights situation and issues of children of refugee families in Armenia is a research aimed to reveal issues of children from refugee families and explore particular problems concerning their rights arising from the refugee status of their parents. 2011, in English04/11/2014813KB
application/pdfUN Convention on the Rights of the ChildThe brochure introduces the rights of the child as set by the UN CRC. It is designed for children, and respectively the articles are presented in child-friendly version. 2011, Armenian15/05/20142MB
application/pdfChild Safety: Brochure for Parents and CaregiversThe brochure outlines the most common causes of injury in children under five, provides advice on how to prevent these causes and presents the “child safety” calendar. The brochure has been reviewed and approved by RA Ministry of Health as a public health educational material. 2010, Armenian.15/05/2014231KB
application/pdfTolerance Education: Teacher's ManualThe manual is designed for teachers of primary schools to promote values of tolerance, cooperation and compassion among children. It is based on the Children’s Story Book and includes such topics as tolerance, rights of the child, negotiation, cooperation, cross-cultural cooperation, stigma and prejudice, environmental stewardship etc. The manual has been recommended by the RA Ministry of Education and Science as an educational material for primary school teachers. 2008, Armenian.15/05/20141MB
application/pdfManual for Positive DiscipliningThe manual is designed for parents and care specialists working with children. It presents the milestones of positive disciplining and gives recommendations for positive childcare. In addition, the manual explains the distinctions of child development for all age groups and tackles possible issues for parenting in education and various complicated situations. Armenian. 2011.15/05/20142MB

Pages