Advocacy

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfԱշխ․ շուկայի երիտասարդակենտրոն գենդերազգայուն հետազոտությունՀետազոտության նպատակն է իրականացնել ժամանակակից աշխատաշուկայի կարիքների գնահատում` շեշտադրելով երիտասարդներին և վերլուծելով, թե երիտասարդների հմտությունները, ինչպես նաև առկա հնարավորություններն որքանով են համապատասխանում Հայաստանում շուկայի պահանջներին։ Գնահատման հիմնական օբյեկտը/թիրախը աշխատաշուկան է՝ հիմնականում 18-30 տարեկան կանայք և տղամարդիկ՝ ներառյալ սոցիալապես խոցելի խմբերը։ Հետազոտության շրջանակներում թիրախավորվել են հայաստանյան աշխատաշուկայի ուղղակի և անուղղակի տարբեր դերակատարներ, սակայն, հիմնական շեշտը դրվել է ՏՏ և Տուրիզմի ոլորտների վրա։24/10/20196MB
application/pdfYouth-focused and Gender-sensitive Labour Market Research The aim of the research was to conduct a nationwide assessment of modern labour market needs in Armenia with a focus on youth, analyzing how youth’s existing skills, as well as the available opportunities, match the market demands in Armenia. The main object/target of the assessment was the labour market, with special focus on youth (mainly the 18-30 year-old age group of women and men), including the socially vulnerable groups. Various direct and indirect actors of the Armenian labour market have been targeted under the scope of the research, however, special focus was made on the IT and Tourism sectors. 20/03/20195MB