Hunger & Livelihoods

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfManual on Working with Students with DisabilitiesThis manual has ben developed within the framework of “Livelihod Improvement through Fostered Employment (LIFE) for People with Disabilties” Program, funded by USAID and implemented by Save the Children in Armenia. It is intended for vocational colege teachers and aims at introducing them the peculiarites of working with people with disabilties. The handbok highlights and elaborates on the definiton and main principles of inclusive education, the right terminology related to diferent disabilties and other peculiarites of working with people with disabilties. English. 201330/07/2020280KB
application/pdfԱշխատաշուկայի երիտասարդակենտրոն, գենդերազգայուն հետազոտ-նՀետազոտության նպատակը Հայաստանում աշխատաշուկայի ժամանակակից կարիքների համապետական ​​գնահատման անցկացումն էր ՝ ուղղված երիտասարդության ուշադրությանը, վերլուծել, թե ինչպես են երիտասարդության առկա հմտությունները, ինչպես նաև առկա հնարավորությունները ՝ համապատասխանելու Հայաստանում շուկայի պահանջներին: Գնահատման հիմնական օբյեկտը / թիրախը աշխատաշուկան էր, հատուկ ուշադրության կենտրոնում էին երիտասարդությունը (հիմնականում կանանց և տղամարդկանց 18-30 տարեկան տարիքային խումբը), ներառյալ սոցիալապես անապահով խավերը: Հետազոտության շրջանակներում թիրախավորվել են Հայաստանի աշխատաշուկայի տարբեր ուղղակի և անուղղակի դերակատարներ, սակայն հատուկ ուշադրություն է դարձվել ՏՏ և զբոսաշրջության ոլորտներին:30/07/20206MB
application/pdfLIFE Program AchievementsThe factsheet presents the achievements of LIFE program in brief. LIFE - Livelihood Improvement through Fostered Employment for People with Disabilities program works to promote equal employment opportunities and access to employment as a basic human right for people with disabilities.03/11/2014113KB
application/pdfEmployment of People with Disabilities in ArmeniaThe goal of the study is to identify PWD employment needs and barriers to PWD employment. The rationale behind the study is that its findings will help policy-makers make better-informed choices in formulating policies that aim to improve the employment situation for PWD by, inter alia, removing barriers to employment, changing societal attitudes and perceptions and taking other pro-active measures to better address PWD employment needs. The study was conceived as a baseline assessment of the said needs and barriers. The Study was conducted within the framework of the “Livelihood Improvement through Fostered Employment (LIFE) for People with Disabilities” Program funded by the USAID and implemented by Save the Children and project “Socioeconomic Reintegration Programme for Mine Victims in South Caucasus” funded by the Austrian Development Agency (ADA)with funds of Austrian Development Cooperation through ITF and implemented by IOM.03/11/2014957KB
application/pdfHow to Communicate with People with DisabilitiesThis manual has been developed within the framework of “Livelihood Improvement through Fostered Employment (LIFE) for People with Disabilities” Program, funded by USAID and implemented by Save the Children in Armenia. It is intended for youth and aims at introducing them the peculiarities of communicating with people with disabilities. Armenian. 201429/07/20146MB