Education

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfՀՀ-ում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտությունՀայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտությունը կատարվել է 2016թ․ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Հետազոտության նպատակն է գնահատել Հայաստանում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատչելիությունը 3-6 տարեկան երեխաների համար։ Աշխարհագրությունը՝ Հայաստանի 10 մարզերը և Երևանը։ Թիրախը՝ 600 տնային տնտեսություններ, որոնք ունեն 3-6 տարեկան երեխաներ և որոնք հանդիսանում են 2016-2017թթ.-ին նախադպրոցական կրթության ծառայությունների փաստացի կամ պոտենցիալ շահառուներ: 29/11/20173MB
application/pdfTolerance Education: Teacher's ManualThe manual is designed for teachers of primary schools to promote values of tolerance, cooperation and compassion among children. It is based on the Children’s Story Book and includes such topics as tolerance, rights of the child, negotiation, cooperation, cross-cultural cooperation, stigma and prejudice, environmental stewardship etc. The manual has been recommended by the RA Ministry of Education and Science as an educational material for primary school teachers. 2008, Armenian.15/05/20141MB
application/pdfChildren's Story BookThe book is designed for children five to eleven. It includes 35 stories on such topics as tolerance, rights of the child, negotiation, cooperation, cross-cultural cooperation, stigma and prejudice, environmental stewardship etc. 15/05/20146MB

Pages