Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfAccess of Children to Preschool Education ServicesAssessment on Access of Children to Preschool Education Services in Armenia study was conducted in October-December, 2016. The aim of this study was to conduct a nation-wide assessment on access of children (including most vulnerable children) to preschool education services in Armenia. The scope of the assessment covers all families (600 households), having children of 3-6 years old in 10 provinces of the RA and in the capital city Yerevan, who are de-facto or potential beneficiaries of pre-school education and ECD services in 2016-2017. 29/11/20175MB
application/pdfՀՀ-ում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտությունՀայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտությունը կատարվել է 2016թ․ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Հետազոտության նպատակն է գնահատել Հայաստանում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատչելիությունը 3-6 տարեկան երեխաների համար։ Աշխարհագրությունը՝ Հայաստանի 10 մարզերը և Երևանը։ Թիրախը՝ 600 տնային տնտեսություններ, որոնք ունեն 3-6 տարեկան երեխաներ և որոնք հանդիսանում են 2016-2017թթ.-ին նախադպրոցական կրթության ծառայությունների փաստացի կամ պոտենցիալ շահառուներ: 29/11/20173MB
application/pdfAnnual Report 2015 ARMAnnual Report in Armenian from the year 201521/01/20162MB
application/pdfAnnual Report 2015 ENGAnnual Report in English from the year 201521/01/20162MB
application/pdfChild Rights Situation Analysis in ArmeniaChild Rights Situation Analysis in Armenia. Yerevan 2015. English version07/10/20154MB
application/pdfChild Rights Situation Analysis in ArmeniaChild Rights Situation Analysis in Armenia. Yerevan 2015. Armenian version07/10/20154MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentChild’s best interest in a placement decision_CoE RecommendSocial services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States. CoE Recommendation 2068. Armenian, April 2015 Link to adopted text: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=21738&lang=EN 12/06/201523KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentChild’s best interest in a placement decision_CoE ResolutionSocial services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe member States, Armenian non-official translation, April 2015 Link to adopted text: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=21737&lang=EN 12/06/201528KB
application/pdfMiddle East and Eurasia Region, Annual Report 2014 2014 witnessed another year of growth for Save the Children in the Middle East and Eurasia region, where we reached 8.2 million children in 2014 in 15 countries. During the year we launched four additional responses to large-scale crises: in Iraq (following the displacement in Anbar and later Mosul), in Gaza (following Operation Protective Edge), in Ukraine (following the outbreak of conflict in the east of the country) and in the North West Balkans (in response to large-scale flooding in Bosnia and Herzegovina and Serbia). Responding to rapidly escalating humanitarian crises meant our staffing levels across the region expanded from 1,474 national staff and 91 international staff at the end of 2013 to 2,265 national staff and 139 international staff by the end of 2014. Our total operating budget has gone from $63m in 2012 to $173m in 2013 to $236.8m in 2014 and in 2014 our programs reached over four million people directly.10/06/20153MB
application/pdfThe Difference We Make2013 was a monumental year for Save the Children's Middle East and Eurasia region, and we responded with ambition, innovation, and dedication. We grew from under 600 staff to over 2200 staff, we doubled our operating budget and we reached a staggering 12.3 million people, including 4.4 million children. This report is titled 'The Difference We Make', and it shows just how much we accomplished to create immediate and lasting change for children.10/12/201417MB

Pages